1 1 1 1


תנאי שימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן "האתר") של חברת אינטראין סוכנות לביטוח (2010) בע"מ, תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981 ("החברה"), מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש").

הגלישה באתר זה, לרבות שימושך באתר, ו\או קבלת הצעת מחיר ו\או רכישת פוליסת ביטוח ו\או מוצר ו\או שירות במסגרתו, ולרבות קריאת כל חומר המפורסם בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם . החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשך שימושך באתר, ו\או רכישת פוליסת ביטוח ו\או מוצר ו\או שירות מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור .

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לתנאים שימסרו לך בקשר עם כל פוליסת ביטוח ו\או מוצר ו\או שירות באתר זה, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה

מסירת פרטים

השימוש באתר אינו מחייב רישום. במידה ותחליט על פי שיקול דעתך להירשם לאתר, במסגרת הליך הרישום תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך. לאחר סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה לשימושך האישי בלבד אשר הינך מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר לכל צד שלישי לעשות בהם שימוש.

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר תמסור באמצעות האתר במסגרת בקשות לקבלת הצעת מחיר לביטוח ו\או במסגרת רישומך לאתר הינו נכון, מלא מדויק ואמיתי. הינך מצהיר כי ידוע לך כי הצעה וכל תנאי, לרבות מחיר, אשר תינתן לך במסגרת הצעה להתקשרות בביטוח כלשהו הינה בהתבססות מלאה ובהסתמך על המידע שמסרת וכי במידה וימסר מידע שגוי אזי מצב זה יפגע בכיסוי הביטוחי שתקבל. הנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של החברה בכל מקרה, לרבות במקרה שתחליט שלא להשלים את הליך הגשת הבקשה ו\או שתחליט שלא לרכוש פוליסת ביטוח.

הנך מתחייב לעדכן את החברה דרך האתר בכל שינוי בפרטים אשר אותם מסרת עם רישומך לאתר מייד עם כניסתו לתוקף.

הנך מאשר בזאת כי כל המידע שמסרת עם רישומך לאתר נמסר מרצונך החופשי והסכמתך ללא כל כפיה או לחץ מטעם החברה והנך מסכים ומאשר כי המידע האמור וכל עדכון שלו יועברו כמות שהם לחברת הביטוח שתספק לך את הצעת המחיר .

כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של החברה.

קישורים ומידע המגיעים מאתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, לרבות חברות ביטוח. הנך מודע לכך כי החברה איננה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

הגבלות ואיסורים

כתנאי לרישום לאתר ולקבלת הצעת מחיר ו\או שירותים ו\או רכישת מוצרים ו\או כל שימוש אחר במסגרת האתר הנך מתחייב כדלהלן:

א. כי הנך אזרח ישראלי מעל גיל 18, הנושא תעודת זהות בתוקף.

ב. כי יש לך כתובת ישראלית בתוקף.

ג. כי (במקרה בו הנך מעוניין לרכוש פוליסת ביטוח לרכב) יש לך רשיון נהיגה בתוקף.

כמו כן, הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך:

א. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי.

ב. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר.

ג. העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או לחברה

ד. העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.

ד. מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש.

האתר ו\או החברה אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת את האתר והחברה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר , להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה הינם רכושה של החברה, לרבות חומרים, נתונים, הצעות מחיר, תנאי פוליסות ביטוח, נתונים פיננסיים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול , תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים ; אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק.

השימוש באתר

במסגרת השימוש באתר ובכפוף לעמידתך בתנאי שימוש אלו תהא רשאי לבקש ולקבל, מחברות ביטוח העובדות בשיתוף פעולה עם החברה, הצעות מחיר לפוליסות ביטוח מסוגים שונים אשר יתבססו על מידע שמסרת באתר ויהיו בתוקף למשך תקופת זמן שתוגדר על ידי כל חברת ביטוח. כל מידע שתמסור במסגרת בקשה להצעת מחיר אשר יהא לא מדויק עלול להביא לשינוי בתנאי הפוליסה ו\או במחירה והנך מתחייב שלא יהיו לך טענות לחברה ו\או לכל גורם אחר עקב כך.

לאחר שתאשר את הבקשה לרכישת פוליסת ביטוח, תקבל אישור כי הפעולה בוצעה בצרוף למספר אישור הזמנה, וכן תקבל ריכוז כיסויים של הפוליסה שבחרת לרכוש. במקביל לאמור, תישלח אליך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הושלמה בקשתך לרכישת פוליסת הביטוח מחברת הביטוח שבחרת. במידה ולא קיבלת מספר אישור כאמור אזי לא הושלמה בקשתך לרכישת פוליסת הביטוח.

הנך מאשר כי ידוע לך כי בקשתך לרכישת פוליסת ביטוח מותנית בכל עת באישורה של חברת הביטוח שבחרת לרכוש ממנה פוליסה וכי חברת הביטוח והיא בלבד תהא זו שתנפיק את הפוליסה או לחלופין תהא רשאית לסרב להנפיק לך פוליסה. הנפקת פוליסה על ידי חברת הביטוח תהווה אישור מצידך כי קיבלת לשביעות רצונך את כל השירותים שרצית לקבל דרך האתר.

החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת לספק לך כיסוי ביטוחי זמני אשר יחול מיד עם השלמת בקשתך לרכישת פוליסת ביטוח באמצעות האתר, ועד להנפקת פוליסה קבועה על ידי חברת הביטוח, אולם אין החברה מתחייבת כי בכל אישור רכישת פוליסה יחול כיסוי זמני עם אישורה ולפיכך במידה ומתעורר ספק בעניין נא צור קשר עם החברה בטלפון 03-9292777 .

פוליסת ביטוח מקורית תישלח לביתך על ידי חברת הביטוח על פי נהלי חברת הביטוח עימה תתקשר.

חיובך בגין עלות הפוליסה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי אשר יש לך הרשאה לעשות בו שימוש, ואת פרטיו מסרת במהלך הליך הרישום. לא תושלם בקשה לרכישת פוליסת ביטוח מבלי שימסרו ויאומתו פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תשולם התמורה בגין הפוליסה. הנך מאשר כי ידוע לך שיתכנו אי התאמות בין המחיר שניתן לך באמצעות האתר לבין המחיר שתשלם בפועל לחברת הביטוח שתנפיק את הפוליסה.

במידה והנך משתמש רשום באתר תהיה רשאי לשמור כל הצעת מחיר שקיבלת ו\או התקשרות שהתקשרת בה עם חברת ביטוח במסגרת כרטיסך האישי. מובהר כי כל הצעת מחיר וכל מידע שתקבל יהא תקף ומבוסס על הנתונים ביום נתינתו בלבד.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר הנן באחריותך בלבד והחברה לא תשא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר קבלת הצעת מחיר מיידית במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

החברה תהא רשאית לסרב לספק לך הצעת מחיר לביטוח מכל סיבה שהיא.

כל הצעת מחיר שתתקבל מחברת ביטוח כלשהי תהא כפופה לתנאי השימוש הללו ולתנאים המיוחדים של אותה חברת הביטוח לגבי כל פוליסה ופוליסה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין התנאים הרשומים בפוליסה, יגברו התנאים הרשומים בפוליסה.

לתשומת ליבך כי קבלת הצעת מחיר אינה מהווה התחייבות כלשהי מצידך להתקשרות בפוליסת ביטוח כלשהי.

כל מידע ו\או הצעת מחיר שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם החברה ו\או עם חברת ביטוח כלשהי במישרין או בעקיפין ולחברה אין כל העדפה בנוגע לחברת ביטוח כלשהי לעומת האחרת.

הנך רשאי לבטל את תהליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם מולאו ונשלחו פרטי כרטיס האשראי ו\או טרם לחצת על חלון אישור הבקשה לרכישת פוליסת ביטוח. לאחר אישור הבקשה לרכישת פוליסת ביטוח, תהא רשאי לבטלה על פי תנאי הפוליסה שרכשת.

הגבלת אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות, וכן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא, ואינו פוטר מיעוץ עם בעל מקצוע מתאים. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג
מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא " (As is)בלא כל התחייבות, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר , שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריותמוחלטת או כל דבר אחר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.ובשירותים המוצעים על ידו

הגבלת הגישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישתך אל האתר, ללא הודעה מוקדמת בכל מקרה שבו (א) תפר תנאי מתנאי השימוש (ב) תמסור פרטים כוזבים ו\או לא מלאים (ג) תבצע מעשה אשר מהווה פגיעה באתר ו\או בחברה.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה .

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהשירותים ו\או המוצרים באתר.

כללי

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים.. תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של הדין הישראלי ושל בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.


מדיניות פרטיות

מטרתם של התנאים הבאים להבהיר למשתמש באתר אינטרנט זה (להלן "האתר") את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של חברת אינטראין סוכנות לביטוח (2010) בע"מ (להלן "החברה") במידע, איסופו ושימושיו. החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

החברה אוספת מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהחברה מעניקה באמצעות האתר. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י החברה:

מידע כללי - מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן - מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר וכיו"ב.

מידע אישי - מידע הנאסף על ידי החברה מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע שלה שהינו בעל אופי אישי , כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.
החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ולמתן השירותים עבור המשתמשים באתר ובני משפחותיהם, לרבות קבלת מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או למוצרי ביטוח שונים ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לחברה מרגע המסירה, והחברה תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

החברה עשויה להשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים ביטוחיים העשויים לעניין אותך, והכל בכפוף להוראות הדין.

רישומך לאתר ו\או מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות הגשת בקשה לקבלת הצעות, מהווה הסכמה ברורה מצידך לכך שהינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות לך ולבני משפחתך הנוגעות לפוליסות ביטוח ו\או למוצרי ביטוח שונים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה.

 

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

 

החברה רשאית לשמור מידע שתאסוף אודותיך במאגריה ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

במסירת המידע האמור, הנך מאשר לחברה, להעבירו לחברות ביטוח עימן נמצאת החברה בשיתוף פעולה לשם שיווק מוצרי ביטוח, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע ובכפוף לתנאי השימוש, באמצעות דואר אלקטרוני ו\או פקסימיליה, ובכפוף לדין החל, לרבות לשם שליחת פרסומות וחומר שיווקי ולצורך שליחת הצעות לקבלת שירותים מעת לעת מחברות הביטוח אשר בשיתוף פעולה עם החברה.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת על פי כל דין, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

המידע הנאסף אודותיך על ידי החברה במסגרת האתר כפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ומוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק.במסירת המידע האמור הנך מוותר בזאת על כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כנגד החברה בגין הפרת הזכות לפרטיות בכל הנוגע למידע.

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). אם הנך מעוניין להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

 

הצהרת פרטיות זו חלה אך ורק על אתר החברה והחברה לא תהא אחראית על כל אתר אחר אליו יש הפניה מאתר החברה.

 

החברה נוקטת באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי החברה. לפיכך, הנך מאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

 

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

החברה לא תמכור או תעביר לאחרים מידע שתקבל אודותיך, ללא הסכמתך מוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; (ה) מועבר מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך;

אני מסכים
הנחה עד 40% לקניית ביטוח באתר
HafenixHacsharaMenoraShomeraShirbitClalAyalonHarel
ביטוח ומיגון לרכב

ביטוח רכב

רכשתם רכב חדש ועכשיו צריך לבטח אותו? הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב? מתלבטים איזה סוג של ביטוח רכב מתאים לכם יותר? רוצים להוזיל את עלויות הביטוח לרכב וגם לחסוך זמן יקר? הגעתם למקום הנכון!

באתר דוגרי מחכים לכם הסברים קלים וברורים על הסוגים השונים של ביטוח רכב. החלטתם איזה ביטוח רכב מתאים לכם? לא צריך לטלפן למוקדי השירות של חברות הביטוח, לא צריך לדבר עם סוכן הביטוח ולהתחיל להתמקח על מחיר פוליסת ביטוח לרכב, לא צריך לשלם עמלות, ולא צריך לשלוח פקסים או מיילים: צריך רק ללחוץ שניים-שלושה קליקים עם עכבר המחשב:

· מקבלים אל מסך המחשב מבחר הצעות משתלמות לביטוח רכב.

· קוראים בנחת את כל ההצעות לביטוח רכב, משווים ביניהן ומתרשמים.

· בוחרים בפוליסת ביטוח רכב המתאימה לכם ביותר.

· רוכשים ביטוח רכב באופן מיידי - ובמחיר אטרקטיבי!

 

חשוב לדעת:

1. הצעות לביטוח רכב יופיעו על המסך שלכם ללא כל התחייבות מצידכם.

2. באתר דוגרי תקבלו הצעות ביטוח רכב של חברות הביטוח המובילות.

3. אתר דוגרי פועל תחת פיקוח של המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

 

איזה סוג של ביטוח רכב דרוש שלכם?

 

עם מערכת השוואת ביטוח רכב המהירה של דוגרי, תוכלו לבחור בקלות את ביטוח הרכב המתאים לכם: ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף.

 

· ביטוח חובה - זהו הביטוח הבסיסי לרכב, המחויב על פי חוק ומכסה נזקי גוף בלבד. דוגמא: תאונת דרכים שבמהלכה נפגע הולך רגל מהרכב שלכם. חשוב לזכור: ביטוח חובה אינו מכסה נזק שנגרם לרכוש שלכם או לרכוש של צד שלישי!

· ביטוח צד ג' - זהו ביטוח רשות, המספק לכם הגנה נוספת. ביטוח צד ג' מכסה נזק שנגרם לרכוש של צד שלישי. דוגמא: תאונת דרכים שבמהלכה ניזוק רכב של נהג אחר. חשוב לזכור: ביטוח צד ג' אינו מכסה נזק שנגרם לרכוש שלכם!

· ביטוח מקיף - זהו ביטוח רשות, המספק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי. ביטוח מקיף משלב ביטוח צד ג' (כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם לרכוש של צד שלישי) עם כיסוי ביטוחי לרכוש שלכם. דוגמאות: הייתם מעורבים בתאונת דרכים שבמהלכה נגרם נזק לרכב שלכם וגם לרכב של נהג אחר? הרכב נגנב? הרכב ניזוק כתוצאה משריפה או מהצפת מים? בכל המקרים הלא נעימים האלה - עם ביטוח רכב מקיף אתם מכוסים!

 

האם צריך לרכוש ביטוח חובה וביטוח צד ג' או ביטוח מקיף מאותה חברה?

 

לא. אתם יכולים לרכוש כל ביטוח רכב בחברה אחרת. היכנסו למערכת השוואת ביטוח רכב של דוגרי - ועל המסך שלכם יופיעו מיד מגוון הצעות לביטוח רכב של כל חברות הביטוח המובילות - במחירים האטרקטיביים ביותר. עכשיו יהיה לכם קל, נוח ופשוט לבצע השוואת מחירים לביטוח רכב - ולבחור בהצעה משתלמת לביטוח חובה של חברה א', וגם בהצעת ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף של חברה ב'. בחרתם פוליסת ביטוח רכב? המערכת של דוגרי מאובטחת לרכישה מיידית און-ליין: שניים-שלושה קליקים עם עכבר המחשב - והפוליסה שלכם!


הטיפ של דוגרי: רוכשים חבילת ביטוח רכב - וישנים בשקט.

במקום לרכוש ביטוח חובה מחברה אחת וביטוח צד ג' או ביטוח מקיף מחברה שנייה, כדאי להכיר אפשרות משתלמת אחרת: חבילת ביטוח רכב. מה זה אומר? במקום לרכוש כל ביטוח רכב בנפרד, תוכלו לבטח את עצמכם מפני נזקי גוף וגם מפני נזקי רכוש באמצעות חבילת ביטוח רכב - הכוללת ביטוח חובה וגם ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף. למה זה כדאי?

 

· משלמים פחות כסף - העלות הכוללת של חבילת ביטוח רכב היא בדרך כלל זולה יותר לעומת העלות של כל אחד משני הביטוחים בנפרד.

· נהנים משירות יעיל - בתאונת דרכים עלול להיגרם נזק גם לגוף וגם לרכוש. במקרה כזה, במקום להתחיל לטלפן לנציגי השירות של שתי חברות שונות - השירות יינתן לכם באופן מסודר ומאורגן על ידי חברה אחת שתטפל בהכל.

 

יש לכם שאלה? נציגי השירות של דוגרי ממתינים לטלפון שלכם וישמחו לסייע בכל נושא: טלפון 03-9291122 / דואר אלקטרוני: support@dugri.co.il

משתמש רשום ?

דוא"ל
סיסמה

הרשמה

אנא מלא את הפרטים שישמשו אותך בעתיד
משתמש רשום ? אזור אישי
שם
שם משפחה
דוא"ל
סיסמה
אני מסכים ל תנאי שימוש